další instituce resortu ŽP  
Správa jeskyní ČR CZ PL EN RU DE
Chýnovská jeskyně
Spustit virtuln prohldku

SCHÉMA VÝVOJE CHÝNOVSKÉHO KRASU

  • Na dně rozsáhlé mořské pánve se usazují splaveniny z kontinentu, s nimi také láva, popel a úlomky hornin, vyvrhované aktivními podmořskými vulkány.
  • V mělkém moři dochází k rozvoji organismů, zbytky jejich schránek se usazují na dně a vytváří základ pro vznik původních sedimentárních vápenců. I tuto sedimentaci provází sopečná činnost.
  • Při horotvorných procesech jsou vlivem vysoké teploty a tlaku sedimentární vápence přeměněny (metamorfovány) na vápence krystalické (mramory) a sopečné produkty na horninu amfibolit.
  • Rozsáhlé a intenzívní vrásnění (variská orogeneze), provázené hlubinným magmatismem, má za následek vyvrásnění horninových souborů, vznik zlomů a dalších tektonických poruch.
  • Občasné tektonické pohyby a s nimi spojené horninotvorné procesy i nadále ovlivňují složení hornin, částečně obnovují původní tektonické poruchy a zároveň je vyplňují různými druhy minerálů.
  • Horninové prostředí se stabilizuje, chemicky agresivní vody z nekrasového prostředí pronikají do vrstev krystalických vápenců a vytváří krasové jevy.


VZNIK A VÝVOJ CHÝNOVSKÉ JESKYNĚ

Vodní tok, foto archiv CHJPřestože se Chýnovská jeskyně řadí mezi jeskyně krasové, tedy vytvořené vodou v krasových, rozpustných horninách, není zcela typickým představitelem této skupiny. Rozdíl je dán již přítomností nekrasových hornin uvnitř vápencového komplexu, které omezují jeho rozpustnost a tím i vznik, vývoj a tvary podzemních prostor. Jsou nepominutelným faktorem, podmiňujícím průběh krasovění v Chýnovské oblasti.
Také hydrologické poměry zdejšího krasového systému nejsou typické. Chybí tu viditelné ponory povrchových vod do podzemí. Podzemní potok v Chýnovské jeskyni vzniká netypicky soustřeďováním podzemních pramenů a teprve poté protéká jeskynním systémem, aby na své cestě do vývěru ještě absurdně v podzemí překřížil trasu povrchového toku.
Složitost a členitost chodeb Chýnovské jeskyně vedla v minulosti k představě, že hlavní podíl na jejím vzniku měla eroze - mechanické působení podzemního toku. Objevy z 80. a 90. let 20. století potvrdily naopak teorie, že nejdůležitějším faktorem vzniku jeskyně je koroze - tedy chemické rozpouštění vápenců, probíhající ve freatické zóně (v prostorách trvale zatopených vodou). Vložky nekrasových hornin, značná rekrystalizace vápenců a vysoký obsah nerozpustných minerálů v nich sice omezují účinky koroze, avšak velmi dobrá až výborná propustnost vápenců společně se značnou agresivitou podzemní vody, přicházející z okolních kyselejších hornin, naopak krasový proces výrazně podporují. Navíc se v jeskyních moldanubika často uplatňuje i tzv. koroze směsová. Probíhá tam, kde voda podzemního toku po ztrátě své rozpouštěcí schopnosti v důsledku nasycení uhličitany, se v trvale zatopených prostorách mísí s vodou prosakující s povrchu. Dva nasycené roztoky o různé koncentraci rozpuštěných látek tak vytváří nový nenasycený roztok, opět chemicky aktivní. Tento jev se pravděpodobně podílí i na vzniku mnoha primárních tvarů ve stěnách a stropech jeskyně - žlabech, hrncích, okách, připomínajících často spíše jevy evorzní.
Již při pohledu na mapu jeskyně je patrna zákonitost průběhu jeskynních chodeb. Výrazně kopírují geologickou a tektonickou stavbu masívu. Vznikly v místech, umožňujících snadný průnik vody, tedy na tektonických zlomech či puklinách a na kontaktech vápenců s nekrasovými horninami. Větší prostory pak podmínilo řícení stropů, které zejména v místech zlomů a puklinových zón zasáhlo až do nadložních hornin. Celý jeskynní systém je ukloněn v úhlu 40 - 50 stupňů k severu, tedy shodně s uložením vápenců a jejich vrstevnatostí (foliací). Je to dobře vidět i na mapě jeskyně, kde jsou výškové úrovně odlišeny barevně. Popsané vývojové schéma se v jeskyni uplatňuje patrně již od mladších třetihor a protože je jeskyně i nadále protékána aktivním podzemním tokem, pokračuje i v dnešní době.

 
Copyright © Správa jeskyní ČR | napište nám | mapa stránek | design by virushka | created by ONESOFT s.r.o.