další instituce resortu ŽP  
Správa jeskyní ČR CZ PL EN RU DE
Chýnovská jeskyně
Spustit virtuln prohldku

ORGANIZOVÁNÍ VSTUPŮ DO JESKYNĚ

 • prohlídka jeskyně trvá 40 minut
 • nejvyšší počet návštěvníků v jedné skupině je 30 osob, výjimku tvoří dětské zájezdy, kde může počet osob ve výpravě být až 40, o výjimečném zvýšení počtu osob ve výpravě rozhoduje dispečer provozu
 • minimální počet návštěvníků ve výpravě jsou 4 osoby
 • motoristé včetně řidičů autobusů jsou povinni parkovat pouze na vyhrazených místech
 • písemně nebo telefonicky předem objednané skupiny mají při vstupu do jeskyně přednost před ostatními turisty. Neohlásí-li se objednaná výprava 10 minut před vstupem u pokladny, ztrácí právo na přednostní prohlídku jeskyní.
 • návštěvníci se po zakoupení vstupenek shromáždí ve stanovenou dobu před vchodem do jeskyně
 • vstup do jeskyně organizuje průvodce podle pokynů dispečera provozu

PROHLÍDKA JESKYNÍ

 • bez doprovodu průvodce je vstup do jeskyně přísně zakázán
 • po dobu prohlídky jeskyně jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny průvodce a nerušit jeho výklad
 • hromadné výpravy nezletilých dětí musí být doprovázeny minimálně jedním svým vedoucím
 • na celé prohlídkové trase, zvláště na schodištích a v prostorách se zúženým nebo sníženým profilem je nutno dbát zvýšené opatrnosti a sledovat upozornění průvodce, přidržovat se postranních madel
 • při jakékoliv nepředvídané události ( například výpadek elektrického proudu ) musí návštěvníci zůstat na místě, zachovat klid a řídit se pokyny průvodce
 • jakékoliv poranění či nevolnost během prohlídky je návštěvník povinen neprodleně hlásit průvodci, který zajistí odpovídající řešení situace
 • protože teplota v jeskyních se pohybuje kolem 7 - 8° C, doporučuje se pro vstup teplejší oblečení

OCHRANA PŘÍRODY A ZAŘÍZENÍ JESKYNĚ

V jeskyni je zakázáno:

 • dotýkat se, lámat či jiným způsobem poškozovat krápníkovou a sintrovou výzdobu dotýkat se stěn jeskyně, poškozovat je popisováním nebo rytím
 • vstupovat do prostor mimo chodníky prohlídkové trasy a vzdalovat se od skupiny vedené průvodcem
 • odhazovat odpadky nebo jiným způsobem znečišťovat jeskynní prostory
 • vstupovat do jeskyně s objemnými zavazadly, sportovním náčiním, turistickými holemi, deštníky a jinými předměty, které by mohly způsobit poškození jeskyně nebo působit rušivě při prohlídce
 • plašit nebo jiným způsobem rušit netopýry
 • fotografovat a filmovat bez zakoupení povolení pro fotografování a filmování
 • kouřit, pít, jíst
 • vstupovat či vnášet do jeskyně psy či jiná zvířata a rušit netopýry 
 • dotýkat se elektrického a jiného technického zařízení

Vstup do jeskyně je zakázán

 • osobám podnapilým
 • dětem do 10 let bez doprovodu rodičů nebo vedoucího skupiny ( učitele, vychovatele, dozorce atd.)

S ohledem na chlad, vysokou vzdušnou vlhkost a náročnost prohlídkové trasy se nedoporučuje vstup dětem do 3 let, invalidním a vážně nemocným osobám, zejména osobám s poruchami pohybového aparátu a onemocnění srdce .

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • seznámení se z návštěvním řádem a jeho dodržování je podmínkou pro vstup návštěvníků do jeskyně
 • při nedodržení tohoto řádu může být prohlídka jeskyně předčasně ukončena bez náhrady vstupného
 • při závažném porušení řádu ( zejména při poškození krápníkové výzdoby ) bude proti pachateli zahájeno přestupkové řízení nebo trestní stíhání
 • přání, pochvaly, připomínky, stížnosti mohou návštěvníci uplatnit písemně v Knize přání a stížností, která bude na požádání předložena v pokladně objektu.

Jeskyně jsou součástí zvláště chráněného území podle zákona ČNR Č. 114 / 92, o ochraně přírody a krajiny, proto jsou návštěvníci povinni respektovat na povrchu i v podzemí všechny jeho ochranné podmínky, nepoškozovat přírodní jevy ( skalní útvary, dřeviny, rostliny aj. ) a pohybovat se jenom po veřejně přístupných komunikacích. Porušení ochrany či poškození zvláště chráněných částí přírody podléhá sankci do výše 50 000,- Kč.

RNDr. Jaroslav Hromas, v.r.
ředitel SJ ČR
závodní
 Dne 1. 4. 2006 Ing. Karel Drbal
vedoucí správy CHJ

 
Copyright © Správa jeskyní ČR | napište nám | mapa stránek | design by virushka | created by ONESOFT s.r.o.