další instituce resortu ŽP  
Správa jeskyní ČR CZ PL EN RU DE
Javoříčské jeskyně
Spustit virtuln prohldku

Otevírací doba

 • jeskyně jsou přístupny k prohlídkám dle otevírací doby stanovené každoročně Správou jeskyní ČR a uvedené mj. na internetových stránkách www.caves.cz
 • ;,
 • mimořádnou prohlídku jeskyní mimo otevírací dobu v případě, že to provozní podmínky dovolí, lze provést po předchozí dohodě se správou Javoříčských jeskyní; skupinu musí tvořit minimálně 10 platících osob se 100 % příplatkem na každou osobu;
 • vyžadují-li to technické, bezpečnostní nebo jiné vážné důvody, mohou být jeskyně zcela nebo částečně uzavřeny;
 • uzavření jeskyní na delší dobu se veřejnosti oznamuje vývěskou na objektu, na internetových stránkách www.caves.cza v médiích;
 • s ohledem na náročnost se nedoporučuje vstup do jeskyní dětem do 3 let a osobám se sníženou pohyblivostí.

Organizování vstupů do jeskyně

 • časy vstupů jednotlivých skupin do jeskyní určuje dispečer provozu podle množství návštěvníků, jazyka, ve kterém je podáván výklad a provozních podmínek; informace je k dispozici v pokladně;
 • nejnižší počet návštěvníků v jedné skupině jsou 2 osoby, nejvyšší 40 osob, o počtu osob ve skupině rozhoduje dispečer provozu;
 • písemně nebo telefonicky předem objednané skupiny mají při vstupu do jeskyní přednost před ostatními návštěvníky, neohlásí-li se objednaná skupina alespoň 15 min. před stanovenou dobou u pokladny, ztrácí právo na přednostní prohlídku;
 • vstupné k prohlídce jeskyní se platí předem, zakoupená vstupenka platí jen k jedné návštěvě a je nevratná;
 • použití fotoaparátu (vč. mobilního telefonu) a kamery v jeskyních je možné pouze za příplatek ke vstupence; pořízené záznamy nesmí být použity ke komerčním účelům bez souhlasu Správy jeskyní ČR;
 • po zakoupení vstupenky se návštěvníci ve stanovenou dobu shromáždí před vchodem do jeskyní;
 • vstup do jeskyní a prohlídku organizuje průvodce podle pokynů dispečera provozu.

Prohlídka jeskyně

 • prohlídka jeskyní trvá přibližně 60 min. (40 min. krátká trasa), prohlídková trasa měří 790 m (360 m krátká trasa) a je na ní 214 schodů (236 krátká trasa);
 • teplota v jeskyních se pohybuje kolem 8°C, doporučuje se teplejší oblečení;
 • vstup do jeskyní je možný pouze v doprovodu průvodce; po celou dobu prohlídky jsou návštěvníci povinni řídit se jeho pokyny a nerušit jeho výklad;
 • po celé prohlídkové trase, zvláště na schodištích a v prostorách se zúženým nebo sníženým profilem, je nutno dbát zvýšené opatrnosti, přidržovat se zábradlí a sledovat upozornění průvodce;
 • návštěvníci s příplatkem na fotografování nebo filmování, se nesmí vzdalovat od výpravy, zdržovat prohlídku a omezovat ostatní návštěvníky;
 • při jakékoliv nepředvídané události (např. výpadek el. proudu) musí návštěvníci zůstat na místě, zachovat klid a řídit se pokyny průvodce;
 • jakékoliv poranění či nevolnost během prohlídky jsou návštěvníci povinni neprodleně ohlásit průvodci, který zajistí další pomoc.

Je zakázáno

 • vstupovat do jeskyní bez doprovodu průvodce;
 • vstupovat do jeskyní osobám pod vlivem alkoholu nebo omamných látek;
 • vstupovat do jeskyní dětem do 10 let bez doprovodu dospělé osoby;
 • vstupovat do prostor mimo chodník prohlídkové trasy a vzdalovat se od skupiny vedené průvodcem;
 • kouřit, jíst, pít a odhazovat odpadky nebo jiným způsobem znečišťovat prostory jeskyně;
 • dotýkat se, lámat či jiným způsobem poškozovat krápníkovou a sintrovou výzdobu a stěny jeskyní;
 • vynášet z podzemí jakékoliv úlomky hornin a krasových útvarů;
 • dotýkat se nebo manipulovat s elektrickým, zabezpečovacím a technickým zařízením jeskyní;
 • rušit netopýry;
 • nosit do jeskyní objemná zavazadla, sportovní náčiní, turistické hole, deštníky, stativy apod., či vozit dětské kočárky; na požádání budou uschovány ve správní budově;
 • vodit či vnášet do jeskyní psy a jiná zvířata bez výjimky; správa jeskyní nezajišťuje hlídání psů;
 • fotografovat nebo filmovat bez zaplacení poplatku, při fotografování používat stativy a selfie – tyče;
 • používat získané obrazové materiály ke komerčním účelům bez souhlasu Správy jeskyní ČR.

Jeskyně a území na povrchu jsou národní přírodní rezervací chráněnou podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Proto jsou všichni povinni respektovat na povrchu i v podzemí její ochranné podmínky, nepoškozovat přírodní jevy – skalní útvary, dřeviny, rostliny aj. Porušení ochranných podmínek či poškození zvláště chráněných částí přírody podléhá přestupkovému řízení či trestnímu stíhání.

Závěrečná ustanovení

 • při nedodržení návštěvního řádu může být prohlídka jeskyně předčasně ukončena bez náhrady vstupného;
 • při závažném porušení návštěvního řádu nebo ochranných podmínek národní přírodní rezervace bude proti pachateli zahájeno přestupkové řízení nebo trestní stíhání;
 • přání, pochvaly, připomínky či stížnosti mohou návštěvníci uplatnit písemně v Knize přání a stížností, která bude na požádání předložena v pokladně správní budovy;
 • motoristé včetně řidičů autobusů jsou povinni parkovat pouze na vyhrazených místech.

 

RNDr. Jaroslav Hromas
ředitel SJ ČR
závodní
  V Javoříčku dne 1. ledna 2017 Ing. Martin Koudelka
vedoucí správy Javoříčských jeskyní

 
Copyright © Správa jeskyní ČR | napište nám | mapa stránek | design by virushka | created by ONESOFT s.r.o.