další instituce resortu ŽP  
Správa jeskyní ČR CZ PL EN RU DE
Jeskyně Na Pomezí
Spustit virtuln prohldku

Návštěvní doba

 • jeskyně jsou přístupny prohlídkám podle řádu schváleného vždy na příslušný rok Správou jeskyní ČR a uvedeného na webových stránkách Jeskyně Na Pomezí
 • vyžadují-li to bezpečnostní nebo jiné vážné důvody, mohou být jeskyně zcela nebo částečně uzavřeny; v případě déle trvajícího uzavření, oznámí se tato skutečnost veřejnosti vývěskou na objektu, sdělením v tisku, rozhlase nebo další jinou vhodnou formou.

Organizování vstupů do jeskyně

 • časy vstupů jednotlivých výprav do podzemí jsou organizovány podle množství návštěvníků, jazyka, ve kterém je podáván výklad a možností SJNP ;
 • písemně nebo telefonicky předem objednané skupiny mají při vstupu do jeskyní přednost před ostatními návštěvníky, neohlásí-li se objednaná skupina alespoň 15 minut před stanovenou dobou u pokladny, ztrácí právo na přednostní prohlídku jeskyní ;
 • vstupenka platí jen k jedné návštěvě jeskyní, zakoupené vstupenky se neberou zpět;
 • návštěvníci se po zakoupení vstupenky shromáždí ve stanovenou dobu před vstupní část jeskyní;
 • vstup do jeskyní organizuje průvodce podle pokynů dispečera provozu;
 • teplota v jeskyních se pohybuje kolem 7°C, doporučuje se pro vstup teplejší oblečení.

Prohlídka jeskyně

 • prohlídka jeskyní trvá 45 minut;
 • nejnižší počet návštěvníků v jedné skupině je 5 osob, nejvyšší 40 osob;
 • bez doprovodu průvodce je vstup do jeskyní přísně zakázán;
 • po dobu prohlídky jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny průvodce a nerušit jeho výklad;
 • po celé prohlídkové trase, zvláště na schodištích a v prostorách se zúženým nebo sníženým profilem, je nutno dbát zvýšené opatrnosti, přidržovat se postranních madel a sledovat upozornění průvodce;
 • návštěvníci, kteří mají zaplaceno povolení k fotografování nebo filmování, se nesmí vzdalovat od výpravy, zdržovat prohlídku a omezovat ostatní návštěvníky;
 • při jakékoliv nepředvídané události (např. výpadek el. proudu) musí návštěvníci zůstat na místě, zachovat klid a řídit se pokyny průvodce;
 • jakékoliv poranění či nevolnost během prohlídky jsou návštěvníci povinni neprodleně hlásit průvodci, který zajistí odpovídající ošetření.

Ochrana přírody a zařízení jeskyně

V jeskyni je zakázáno

 • dotýkat se, lámat či jiným způsobem poškozovat krápníkovou a sintrovou výzdobu a stěny jeskyně;
 • vstupovat do prostor mimo chodník prohlídkové trasy a vzdalovat se od skupiny vedené průvodcem;
 • dotýkat se elektrického či zabezpečovacího zařízení ;
 • psát a malovat po stěnách a krasových útvarech;
 • vstupovat či vnášet do jeskyně psy či jiná zvířata a rušit netopýry;
 • kouřit, jíst, pít a odhazovat odpadky nebo jiným způsobem znečišťovat prostory jeskyně;
 • nosit do jeskyně objemná zavazadla, sportovní náčiní, turistické hole, deštníky apod.

Vstup do jeskyně je zakázán

 • osobám podnapilým;
 • dětem do 10 let bez doprovodu rodičů;
 • s ohledem na náročnost trasy se nedoporučuje vstup dětem do 3 let.

JESKYNĚ JSOU SOUČÁSTÍ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉHO ÚZEMÍ PODLE ZÁK.ČNR Č.114/92 SB. O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY, PROTO JSOU NÁVŠTĚVNÍCI POVINNI RESPEKTOVAT NA POVRCHU I V PODZEMÍ VŠECHNY JEHO OCHRANNÉ PODMÍNKY, NEPOŠKOZOVAT PŘÍRODNÍ JEVY (SKALNÍ ÚTVARY, DŘEVINY, ROSTLINY, APOD.) A POHYBOVAT SE POUZE PO VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍCH. PORUŠENÍ OCHRANY ČI POŠKOZENÍ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH ČÁSTÍ PŘÍRODY PODLÉHÁ SANKCI DO VÝŠE 50.000,- KČ.

Závěrečná ustanovení

 • při nedodržení tohoto řádu může být prohlídka jeskyně předčasně ukončena bez náhrady vstupného;
 • při závažném porušení návštěvního řádu (zejména při poškození jakékoli výzdoby) bude proti pachateli zahájeno přestupkové řízení nebo trestní stíhání;
 • přání, pochvaly, připomínky či stížnosti mohou návštěvníci uplatnit písemně v Knize přání a stížností, která bude na požádání předložena v pokladně vstupního objektu;
 • motoristé včetně řidičů autobusů jsou povinni parkovat pouze na vyhrazených místech.

RNDr. Jaroslav Hromas
ředitel SJ ČR
závodní
 Dne 1. 4. 2006 Martin Kubalák
vedoucí správy JNP

 
Copyright © Správa jeskyní ČR | napište nám | mapa stránek | design by virushka | created by ONESOFT s.r.o.