další instituce resortu ŽP  
Správa jeskyní ČR CZ PL EN RU DE
Jeskyně Na Špičáku
Spustit virtuln prohldku

Návštěvní doba

 • Jeskyně je přístupná pro veřejnost podle řádu schváleného vždy na příslušný rok Správou jeskyní ČR a uvedeného na webových stránkách http://www.caves.cz/cz/jeskyne/jeskyne-na-spicaku/
 • v měsících leden až březen je jeskyně přístupná pro předem ohlášené výpravy ve všední dny;
 • v pondělí není objekt přístupný s výjimkou července a srpna; 
 • připadá-li na pondělí státní svátek, je jeskyně též přístupná od 9 do 16 hodin, v červenci  od 9 do 17 hodin;
 • prohlídka trvá cca 30 minut
 • vyžadují-li to bezpečnostní nebo jiné vážné důvody, může být jeskyně zcela nebo částečně uzavřena. V případě déle trvajícího uzavření se oznámí veřejnosti tato skutečnost vývěskou na objektu, sdělením v tisku, rozhlase nebo další jinou vhodnou formou;
 • časy vstupů jednotlivých výprav do podzemí jsou organizovány podle množství návštěvníků, jazyka, ve kterém je podáván výklad a možností SJNŠ.

Organizování vstupů do jeskyně

 • hromadným výpravám lze zajistit prohlídku v rámci návštěvního řádu na určitý den a hodinu po předchozí telefonické dohodě. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 10 min. před stanovenou dobou u pokladny objektu, ztrácí právo na přednostní prohlídku jeskyně.
 • motoristé včetně řidičů autobusů jsou povinni parkovat pouze na vyhrazených místech.
 • za prohlídku se platí vstupné předem, výše vstupného a rozsah poskytovaných slev je určen v příloze návštěvního řádu.
 • vstupenka platí jen k jedné návštěvě jeskyně, zakoupené vstupenky se neberou zpět.
 • děti do 6 let je nutno nahlásit při zakoupení vstupenek (evidence osob v podzemí).
 • bez zaplaceného povolení nelze v jeskyni fotografovat ani filmovat.
 • vstup do jeskyně organizuje průvodce podle pokynů dispečera provozu.
 • teplota v jeskyni se pohybuje kolem 8°C, pro vstup se doporučuje teplejší oblečení.

Prohlídka jeskyně

 • prohlídka jeskyně trvá přibližně 30 minut, nejnižší počet návštěvníků v jedné skupině: 1 osoba, nejvyšší 25 osob.
 • bez doprovodu průvodce je vstup do jeskyně přísně zakázán.
 • školní výpravy a zájezdy organizací, podniků a cestovních kanceláří musí být doprovázeny svými vedoucími.
 • nemá-li provoz jeskyně pro zahraniční skupiny průvodce se znalostí požadovaného jazyka, je vedoucí skupiny povinen poučit svou skupinu o chování a povinnostech vyplývajících z tohoto návštěvního řádu.
 • po dobu prohlídky jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny průvodce a nerušit jeho výklad.
 • po celé prohlídkové trase, zvláště na schodištích a v prostorách se zúženým nebo sníženým profilem, je nutno dbát zvýšené opatrnosti, přidržovat se zábradlí a sledovat upozornění průvodce.
 • návštěvníci, kteří mají zaplaceno povolení k fotografování nebo filmování, se nesmí vzdalovat od výpravy, zdržovat prohlídku a omezovat ostatní návštěvníky.
 • při jakékoliv nepředvídané události (např. výpadek el.proudu) musí návštěvníci zůstat na místě, zachovat klid a řídit se pokyny průvodce.
 • jakékoliv poranění či nevolnost během prohlídky jsou návštěvníci povinni neprodleně hlásit průvodci, který zajistí odpovídající ošetření.

Ochrana přírody a zařízení jeskyně

V jeskyni je zakázáno

 • dotýkat se, lámat či jiným způsobem poškozovat krápníkovou a sintrovou výzdobu a stěny jeskyně.
 • vstupovat do prostor mimo chodník prohlídkové trasy a vzdalovat se od skupiny vedené průvodcem;
 • dotýkat se elektrického či zabezpečovacího zařízení;
 • psát a malovat po stěnách a krasových útvarech;
 • kouřit, jíst, pít a odhazovat odpadky nebo jiným způsobem znečišťovat prostory jeskyně;
 • nosit do jeskyně objemná zavazadla, sportovní náčiní, turistické hole, stativy, deštníky apod.;
 • brát s sebou do jeskyně psy či jiná zvířata a rušit netopýry;
 • vstupovat s kočárkem

Vstup do jeskyně je zakázán

 • osobám podnapilým
 • a dětem do 10 let bez doprovodu dospělé osoby

JESKYNĚ JSOU SOUČÁSTÍ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉHO ÚZEMÍ PODLE ZÁK.ČNR Č.114/92 SB. O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY, PROTO JSOU NÁVŠTĚVNÍCI POVINNI RESPEKTOVAT NA POVRCHU I V PODZEMÍ VŠECHNY JEHO OCHRANNÉ PODMÍNKY, NEPOŠKOZOVAT PŘÍRODNÍ JEVY (SKALNÍ ÚTVARY, DŘEVINY, ROSTLINY, APOD.) A POHYBOVAT SE POUZE PO VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍCH. PORUŠENÍ OCHRANY ČI POŠKOZENÍ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH ČÁSTÍ PŘÍRODY PODLÉHÁ SANKCI DO VÝŠE 50.000,- KČ.

Závěrečná ustanovení

 • při nedodržení tohoto řádu může být prohlídka jeskyně předčasně ukončena bez náhrady vstupného
 • při závažném porušení návštěvního řádu (zejména při poškození jakékoli výzdoby) bude proti pachateli zahájeno přestupkové řízení nebo trestní stíhání.
 • přání, pochvaly, připomínky či stížnosti mohou návštěvníci uplatnit písemně v Knize přání a stížností, která bude na požádání předložena v pokladně vstupního objektu.

RNDr. Jaroslav Hromas
ředitel SJ ČR
závodní
 Dne 1. 4. 2006 Evelyna Vozábalová
vedoucí správy JNŠ

 
Copyright © Správa jeskyní ČR | napište nám | mapa stránek | design by virushka | created by ONESOFT s.r.o.