další instituce resortu ŽP  
Správa jeskyní ČR CZ PL EN RU DE
Jeskyně Na Turoldu
Spustit virtuln prohldku

Ochrana a výzkum 

Geopark pod Turoldem, foto I. MrázkováVrch Turold patří k nejstarším "přírodním památkám" na území ČR. Již od 10.května 1946 je chráněn vyhláškou Okresní komise v Mikulově na „ochranu přírodních památek“. 
Na přírodní rezervaci o ploše 16,84 ha byl přehlášen zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Přesto, že svahy Turoldu pokrývá step s významnou teplomilnou vegetací a s desítkami zvláště chráněných druhů rostlin i žiovčichů, jako hlavní důvod ochrany je uváděno „významné geologické, paleontologické a archeologické naleziště a zimoviště netopýrů“. Proto je lokalita také součástí evropské sítě chráněných území NATURA 2000.
Přírodní památka Turold se nachází v chráněné krajinné oblasti Pálava, zřízené výnosem Ministerstva kultury v roce 1976 „k ochraně Pavlovských vrchů a části lužních lesů pod Dolní Novomlýnskou nádrží“ (celkem 7 tis. ha), která je od roku 1988 také biosférickou rezervací UNESCO.
Přísné ochranné podmínky se vztahují na podzemní prostory i celý povrchový areál rezervace a hospodaření zde je regulováno tzv. plánem péče. Při inventarizaci květeny Turoldu v létech 1992-1997 bylo nalezeno 330 druhů a kříženců vyšších rostlin, z toho 33 zvláště chráněných. Proto jsou z krasové stepi systematicky odstraňovány nálety dřevin a realizována podpůrná opatření k zachování vzácných sopolečenstev. Také na dno bývalého lomu, které bylo po zahlazení skládek odpadu rekultivováno, se postupně vrací přirozená společenstva Pálavy.
Bývalým lomem až k jeskyni prochází naučná stezka s několika zastaveními, na nichž je představena živá i neživá příroda jihomoravského krasu. Obnažené skalní stěny jsou názorným profilem geologické stavby Turoldu i ukázkou jeho zkrasovění. Stezku doplňuje geopark – malá expozice velkých bloků hornin, které reprezentují hlavní geologické jednotky Moravy.
Zachování a ochranu jeskyně respektuje vhodná technologie zpřístupňovacích zásahů, použití materiálů a zařízení, která nezatěžují Žralok, foto J. Kolaříkprostředí a charakter podzemních prostor – s minimem betonu, s dřevěnými vloženými schodišti, s reflektory vyzařující jen omezené množství tepla. Vzácná výzdoba v dosahu návštěvníků je přitom střežena elektronicky. Soustavně je sledována také nezbytná stálost mikroklimatických poměrů v podzemí, zejména teploty, vlhkosti a koncentrace plynů.
Návštěvní provoz jeskyně je přizpůsoben režimu tohoto významného zimoviště netopýrů. Veřejnosti je proto jeskyně přístupna pouze od dubna do října a v jednotlivých výpravách je dodržován stanovený počet osob. I přes toto omezení projde podzemím Turoldu za sezónu okolo 25 tisíc návštěvníků, kterým se dostane i vícejazyčného výkladu.
Jedinečná krása jeskyně se občas stává také atraktivní kulisou filmových a televizních scén pohádkových a dobrodružných filmů.
Ve spolupráci s Českou speleologickou společností a vědeckovýzkumnými institucemi pokračuje v nezpřístupněných prostorách Jeskyně Na Turoldu speleologický průzkum a dokumentace, přičemž jsou objevovány i další nové prostory. 
Přírodní rezervace Turold s jeskyní, naučnou stezkou a geoparkem, prezentuje přírodu, její vývoj a zákonitosti. Slouží k výuce geologie a přírodovědy nejen pro školáky, ale i odborníkům od nás i ze zahraničí. Ve spolupráci s Centrem ekologické výchovy Pálava jsou v areálu Turoldu a jeskyně pořádány geologické a přírodovědné přednášky a výukové hodiny.
Správcem a provozovatelem Jeskyně Na Turoldu je jedno z pracovišť státní ochrany přírody – Správa jeskyní České republiky, příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí, která zde má zřízeno jedno ze svých stálých pracovišť.
 
 
 
Copyright © Správa jeskyní ČR | napište nám | mapa stránek | design by virushka | created by ONESOFT s.r.o.