další instituce resortu ŽP  
Správa jeskyní ČR CZ PL EN RU DE
Jeskyně Výpustek
Spustit virtuln prohldku

 

Návštěvní řád jeskyně Výpustek

 

ORGANIZOVÁNÍ VSTUPU DO JESKYNĚ

 • výše vstupného, rozsah poskytovaných slev a výše případných poplatků na použití záznamových zařízení je uvedena v příloze návštěvního řádu.
 • prohlídka jeskyně trvá cca 60 minut.
 • minimální počet návštěvníků ve skupině je 5 osob, při nižším počtu zájemců se prohlídka uskuteční nejpozději do 1 hodiny od zakoupení vstupenky
 • nejvyšší počet návštěvníků ve skupině je 45 osob.
 • předem objednané skupiny mají při vstupu do jeskyně přednost před ostatními turisty.
 • neohlásí-li se objednaná výprava 40 minut před vstupem u pokladny, ztrácí právo na přednostní prohlídku jeskyně.
 • návštěvníci se po zakoupení vstupenek shromáždí ve stanovenou dobu před vchodem do jeskyně.
 • doby vstupů do jeskyně jsou uvedeny u pokladny a na zakoupené vstupence.
 • vstup do jeskyně organizuje průvodce podle pokynů vedoucího nebo dispečera.
 • vyžadují-li to bezpečnostní nebo jiné vážné důvody, mohou být jeskyně zcela nebo částečně uzavřeny.

 

PROHLÍDKA JESKYNĚ

 • po dobu prohlídky jeskyně jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny průvodce a nerušit jeho výklad a hlukem omezovat ostatní návštěvníky.
 • na celé prohlídkové trase a v prostorách se zúženým nebo sníženým profilem je nutno dbát zvýšené opatrnosti a sledovat upozornění průvodce.
 • při jakékoliv nepředvídané události (výpadek proudu apod.) musí návštěvníci zůstat na místě, zachovat klid a řídit se pokyny průvodce.
 • jakékoliv poranění a nevolnost v průběhu prohlídky je návštěvník povinen neprodleně hlásit průvodci, který zajistí odpovídající ošetření.
 • pro použití vlastních fotoaparátů, mobilních telefonů a videokamer v jeskyni je nutno zakoupit v pokladně povolení současně se vstupenkou, jinak je pořizování záznamů zakázáno; záznamy takto zhotovené nelze použít ke komerčním účelům.
 • teplota v jeskyních se pohybuje kolem 8o C - doporučuje se teplejší oblečení.
 • prohlídková trasa je bezbariérová  pouze s vlastním doprovodem.
 • vstupovat do jeskyně se zvířaty je bez výjimky zakázáno.

 

Vstup do jeskyně je zakázán:

 • osobám důvodně podezřelým z opilosti.
 • osobám bez doprovodu průvodce.
 • dětem do 10 let bez doprovodu rodičů nebo vedoucího skupiny (učitele, vychovatele, dozorce apod.).
 • osobám se silně znečištěným oděvem a obuví.

 

OCHRANA PŘÍRODY A ZAŘÍZENÍ  JESKYNĚ

 

V jeskyni je zakázáno:

 • dotýkat se vystavených exponátů, elektrické instalace nebo jiných technických zařízení a manipulovat s nimi.
 • dotýkat se, lámat či jiným způsobem poškozovat krápníkovou a sintrovou výzdobu a stěny jeskyně (nápisy, rytím apod.).
 • vynášet z podzemí jakékoliv úlomky horniny a vzorky krasových jevů.
 • vstupovat do prostor mimo vymezenou prohlídkovou trasu a vzdalovat se od skupiny.
 • odhazovat odpadky, nebo jiným způsobem znečišťovat jeskynní prostory.
 • nosit do jeskyně objemná zavazadla, sportovní náčiní, turistické hole, deštníky, stativy apod.
 • fotografovat a filmovat (včetně mobilních telefonů) bez zakoupení povolení pro fotografování a filmování.
 • kouřit, jíst, pít a vstupovat do jeskyně s nápoji a zmrzlinou.
 • plašit a rušit živočichy (netopýry apod.) v jeskyni.

 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • při nedodržení tohoto řádu může být prohlídka předčasně ukončena bez náhrady vstupného.
 • při závažném porušení návštěvního řádu (zejména při poškození krápníkové výzdoby a instalovaných exponátů), bude proti pachateli zahájeno přestupkové řízení, nebo trestní stíhání.
 • přání, pochvaly, připomínky a stížnosti mohou návštěvníci uplatnit písemně v Knize přání a stížností, která bude na požádání předložena v pokladně objektu.

 

Jeskyně jsou součástí zvláště chráněného území podle Zákona ČNR č. 114/92 Sb. O ochraně přírody a krajiny, proto jsou návštěvníci povinni respektovat na povrchu i v podzemí všechny jeho ochranné podmínky, nepoškozovat přírodní jevy (skalní útvary, dřeviny, rostliny aj.) a pohybovat se jenom po veřejně přístupných komunikacích a nevstupovat mimo ně. Porušení ochrany či poškození zvláště chráněných částí přírody podléhá sankci do výše 50 000,- Kč.

  

 

                                                                            

Logo jeskyně Výpustek

 

 

 
Copyright © Správa jeskyní ČR | napište nám | mapa stránek | design by virushka | created by ONESOFT s.r.o.