další instituce resortu ŽP  
Správa jeskyní ČR CZ PL EN RU DE
Koněpruské jeskyně
Spustit virtuln prohldku

Jeskyně jsou součástí území zvláště chráněného dle zákona ČNR č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, proto jsou návštěvníci povinni respektovat jak v podzemí, tak i na povrchu všechny jeho ochranné podmínky, nepoškozovat přírodní jevy (skalní útvary,dřeviny, rostliny) a pohybovat se pouze po veřejně přístupných komunikacích. Porušení podmínek ochrany přírody či poškození zvlášť chráněných částí přírody fyzickými osobami podléhá sankci až 50. 000,- Kč.

Organizování vstupů do jeskyně

 • motoristé včetně řidičů autobusů jsou povinni parkovat pouze na vyhrazených místech
 • nejnižší počet návštěvníků ve skupině 10 osob (mimo individuální prohlídku), nejvyšší 45 osob
 • návštěvníci se po zakoupení vstupenky shromáždí ve stanovenou dobu na seřadišti před sestupem ke vchodu do jeskyně
 • zakoupení individuální prohlídky (max. pro 4 osoby) nezakládá nárok na přednostní prohlídku, nýbrž pouze na prohlídku mimo řádné vstupy skupin
 • vstup do jeskyně organizuje průvodce dle pokynů nadřízeného
 • prohlídka trvá přibližně 60 minut
 • teplota v jeskyních se pohybuje kolem 10° C, doporučuje se proto teplejší oblečení

Prohlídka jeskyní

 • vstup do jeskyně bez doprovodu průvodce je přísně zakázán
 • hromadné výpravy by během prohlídky měly být doprovázeny svými vedoucími
 • nemá-li provoz jeskyně k dispozici pro zahraniční skupinu průvodce se znalostí požadovaného jazyka, vedoucí skupiny je povinen svou skupinu poučit o chování a povinnostech návštěvníků vyplývajících z návštěvního řádu
 • po dobu prohlídky jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny průvodce, dbát jeho upozornění a nerušit jeho výklad
 • na celé prohlídkové trase, zvláště na schodištích je nutné přidržovat se zábradlí a v prostorách se zúženým nebo sníženým profilem je nutno dbát zvýšené opatrnosti.
 • při jakékoliv nepředvídané události (např. výpadek el. energie) musí návštěvníci zůstat na místě, zachovat klid a řídit se pokyny průvodce
 • jakékoliv poranění či nevolnost během prohlídky je návštěvník povinen neprodleně ohlásit průvodci, který zajistí odpovídající ošetření

V jeskyni je zakázáno

 • dotýkat se, lámat či jiným způsobem poškozovat krápníkovou a sintrovou výzdobu a stěny jeskyně 
 • vstupovat mimo chodníky prohlídkové trasy a vzdalovat se od skupiny vedené průvodcem
 • nosit do jeskyně objemná zavazadla, sportovní náčiní, turistické hole, deštníky apod.
 • kouřit, jíst a pít
 • odhazovat odpadky nebo jiným způsobem znečisťovat jeskynní prostory
 • vodit či vnášet do jeskyně psy či jiná zvířata a rušit netopýry či vrápence
 • fotografovat či filmovat bez zaplacení poplatku
 • dotýkat se elektrického či jiného zařízení

Vstup do jeskyně

 • je zakázán osobám podnapilým
 • je zakázán dětem do věku 10-ti let bez doprovodu dospělé osoby
 • vzhledem k náročnosti trasy se nedoporučuje vstup dětem mladším 3 let

Závěrečná ustanovení:

 • při nedodržení podmínek tohoto „Návštěvního řádu" může být prohlídka jeskyně předčasně ukončena a to bez náhrady vstupného
 • při závažném porušení „Návštěvního řádu" (zejména při poškození krápníkové výzdoby) bude proti pachateli zahájeno přestupkové řízení nebo trestní stíhání
 • přání, pochvaly, připomínky nebo stížnosti mohou návštěvníci uplatnit písemně v „Knize přání a stížností", která na požádání bude v pokladně předložena.
 
Copyright © Správa jeskyní ČR | napište nám | mapa stránek | design by virushka | created by ONESOFT s.r.o.