další instituce resortu ŽP  
Správa jeskyní ČR CZ PL EN RU DE
Punkevní jeskyně
Spustit virtuln prohldku

ORGANIZOVÁNÍ VSTUPŮ DO JESKYNĚ

 • Prohlídka jeskyně trvá přibližně 60 minut; 
 • nejvyšší počet v jedné skupině je 54 dospělých osob nebo 70 dětí;
 • písemně nebo telefonicky předem objednané skupiny mají při vstupu do jeskyně přednost před ostatními turisty;
 • neohlásí-li se objednaná výprava 40 minut před vstupem u pokladny, ztrácí právo na přednostní prohlídku jeskyní;
 • návštěvníci se po zakoupení vstupenek shromáždí ve stanovenou dobu před vchodem do jeskyně;
 • vstup do jeskyně organizuje průvodce podle pokynů vedoucího nebo dispečera provozu;
 • vyžadují-li to bezpečnostní nebo jiné vážné důvody, mohou být jeskyně zcela nebo částečně uzavřeny.

Návštěvníkům na invalidním vozíku

 • Je přístupná suchá část Punkevních jeskyní Tunelovou chodbou na dno propasti Macochy a zpět (celkem 930 m);
 • trasa nesplňuje přísné parametry bezbariérového přístupu (spád až 16%), proto je podmínkou zdatnější doprovod a předchozí rezervace vstupu;
 • parkování vozidel vozíčkářů je povoleno přímo v areálu Punkevních jeskyní (příjezd přes Skalní mlýn);

Upozornění: v areálu Punkevních jeskyní nejsou toalety pro invalidy (areál je před generální přestavbou), nejbližší jsou na veřejném WC u hotelu Skalní mlýn nebo u nedaleké Kateřinské jeskyně.

PROHLÍDKA JESKYNÍ

 • Vstupovat do jeskyně se zvířaty je bez výjimky zakázáno; 
 • po dobu prohlídky jeskyně jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny průvodce a převozníka a nerušit jejich výklad;
 • na celé prohlídkové trase, zvláště na schodištích a v prostorách se zúženým nebo sníženým profilem je nutno dbát zvýšené opatrnosti, přidržovat se zábradlí a sledovat upozornění průvodce. Na vodní plavbě je zakázáno dávat ruce přes okraj lodě;
 • při jakékoliv nepředvídané události (například výpadek elektrického proudu) musí návštěvníci zůstat na místě, zachovat klid a řídit se pokyny průvodce;
 • jakékoliv poranění či nevolnost během prohlídky je návštěvník povinen neprodleně hlásit průvodci, který zajistí odpovídající ošetření;
 • návštěvníci, kteří mají zaplaceno povolení k fotografování nebo filmování, se nesmí vzdalovat od skupiny, zdržovat prohlídku a omezovat ostatní návštěvníky. Fotografování na vodní plavbě je zakázáno;
 • s ohledem na chlad, vysokou vzdušnou vlhkost a náročnost prohlídkové trasy se nedoporučuje vstup dětem do 3 let a vážně nemocným osobám;
 • teplota v jeskyních se pohybuje kolem 8° C - doporučuje se teplejší oblečení.

Vstup do jeskyně je zakázán

 • Bez doprovodu průvodce;
 • osobám podnapilým;
 • dětem do 10 let bez doprovodu dospělé osoby.

OCHRANA PŘÍRODY A ZAŘÍZENÍ JESKYNĚ

V jeskyni je zakázáno:

 • Dotýkat se, lámat či jiným způsobem poškozovat krápníkovou a sintrovou výzdobu a stěny jeskyně;
 • vzdalovat se od skupiny vedené průvodcem a vstupovat do prostor mimo chodník prohlídkové trasy;
 • odhazovat odpadky nebo jiným způsobem znečišťovat jeskynní prostory;
 • nosit do jeskyně objemná zavazadla, sportovní náčiní, turistické hole, deštníky, stativy apod.;
 • fotografovat a filmovat bez zakoupení povolení pro fotografování a filmování;
 • kouřit, pít, jíst;
 • dotýkat se elektrického a jiného technického zařízení;
 • rušit netopýry.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Při nedodržení tohoto řádu může být prohlídka jeskyně předčasně ukončena bez náhrady vstupného;
 • při závažném porušení řádu ( zejména při poškození krápníkové výzdoby ) bude proti pachateli zahájeno přestupkové řízení nebo trestní stíhání;
 • přání, pochvaly, připomínky, stížnosti mohou návštěvníci uplatnit písemně v Knize přání a stížností, která bude na požádání předložena v pokladně objektu.

Jeskyně jsou součástí zvláště chráněného území podle zákona ČNR Č. 114 / 92, o ochraně přírody a krajiny. Proto jsou návštěvníci povinni respektovat na povrchu i v podzemí všechny jeho ochranné podmínky, nepoškozovat přírodní jevy (skalní útvary, dřeviny, rostliny aj. ) a pohybovat se jenom po veřejně přístupných komunikacích. Porušení ochrany či poškození zvláště chráněných částí přírody podléhá sankci do výše 50 000,- Kč.

RNDr. Jaroslav Hromas
ředitel SJ ČR
závodní
Jiří Hebelka
vedoucí SJMK


 Dne 1. 4. 2014
Hynek Pavelka
vedoucí PJ

 
Copyright © Správa jeskyní ČR | napište nám | mapa stránek | design by virushka | created by ONESOFT s.r.o.