další instituce resortu ŽP  
Správa jeskyní ČR CZ PL EN RU DE
Sloupsko-šošůvské jeskyně
Spustit virtuln prohldku

1. Návštěvní okruhy a otevírací doba 

 • Jeskyně jsou přístupny veřejnosti dle schválené otevírací dobynásledujícími návštěvními okruhy:

  Krátký okruh - cca 70 min. (délka 890 m, 202 schodů),
  Dlouhý okruh - cca 110 min. (délka 1760 m, 303 schodů),
  Zimní prohlídka  - cca 90 min. (délka 950 m, 147 schodů),
  Zážitkový okruh „Po stopách Nagela“ dolním patrem jeskyní - cca 2 – 3 hod.,
  Bezbariérová trasa (pro vozíčkáře) - rozsah prohlídky dle dohody.

 • Časy vstupů jednotlivých výprav do podzemí na příslušné prohlídkové okruhy určuje dispečer provozu podle množství návštěvníků, jazyka, ve kterém je podáván výklad, a provozních možností správy jeskyní. Informace o časech vstupu podává dispečer provozu v pokladně.
 • Prohlídka okruhu „Po stopách Nagela“ dolním patrem jeskyní je možná pouze po předchozí rezervaci, max. 2x denně.
 • Mimořádnou prohlídku jeskyní mimo otevírací dobu v případě, že to provozní podmínky dovolí, lze provést po předchozí dohodě se správou jeskyní. Skupinu musí tvořit minimálně 10 platících osob se 100 % příplatkem na každou osobu.
 • Vyžadují-li to bezpečnostní nebo jiné vážné důvody, mohou být jeskyně zčásti nebo zcela uzavřeny. Uzavření jeskyní na delší dobu se veřejnosti oznamuje vývěskou na objektu, na internetových stránkách www.caves.cz  a v médiích.

 

2. Organizování vstupů do jeskyní 

 • Počet návštěvníků v jedné skupině je min. 5 a max. 60 osob, na Zimních prohlídkách max. 20 osob, na okruhu „Po stopách Nagela“ dolním patrem jeskyní je min. 2 a max. 10 osob.
 • Minimální intervaly mezi výpravami na Krátký a Dlouhý okruh činí 20 min., pro Zimní prohlídky jsou stanoveny pevné časy vstupů vyvěšené na pokladně jeskyní.
 • Při nižším počtu zájemců o prohlídku se čekací doba, pokud nejsou vyvěšeny pevné vstupy, může pohybovat maximálně do 60 min.
 • Hromadné výpravy, které mají předem rezervován čas vstupu, mají přednost před ostatními návštěvníky. Neohlásí-li se objednaná výprava nejpozději 20 min. před sjednanou dobou u pokladny, ztrácí právo na přednostní prohlídku jeskyní.
 • Za prohlídku jeskyní se platí vstupné předem, výše vstupného a rozsah slev je určen aktuálním ceníkem.
 • Po zakoupení vstupenek se návštěvníci shromáždí ve stanovenou dobu před pokladnou jeskyní. Na zahájení prohlídky budou upozorněni dispečerem provozu. 
 • Organizované skupiny musí být do jeskyní doprovázeny též svými vedoucími.
 • Nemá-li správa jeskyní pro zahraniční skupiny k dispozici průvodce se znalostí příslušného jazyka, je vedoucí skupiny povinen poučit ji o povinnostech plynoucích z návštěvního řádu.
 • Pro použití vlastního fotoaparátu (vč. mobilních telefonů) nebo videokamery v jeskyních je nutno zakoupit spolu se vstupenkou povolení. Bez něho je fotografování a filmování zakázáno. Fotografie, filmy či videozáznamy takto získané v jeskyních není dovoleno použít ke komerčním účelům bez souhlasu Správy jeskyní ČR.
 • Návštěvníci, kteří mají zakoupeno povolení k fotografování nebo filmování, se během prohlídky nesmějí vzdalovat od výpravy, zdržovat prohlídku a omezovat ostatní návštěvníky.

3. Zákaz vstupu do jeskyní

 Do jeskyní je zakázáno vstupovat:

 • individuálně bez doprovodu průvodce,
 • osobám pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,
 • dětem do 10-ti let bez doprovodu dospělé osoby.

4. Prohlídka jeskyní

Návštěvníci jsou po celou dobu prohlídky jeskyní povinni:

 • dbát pokynů průvodce a nerušit jeho výklad;
 • dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v jeskyních, na celé prohlídkové trase, zvláště na schodištích a v prostorách se zúženým nebo sníženým profilem dbát zvýšené opatrnosti, přidržovat se zábradlí a sledovat upozornění průvodce;
 • při jakékoli nepředvídané události (například výpadek elektrického proudu) zůstat na místě, zachovat klid a řídit se pokyny průvodce;
 • neprodleně hlásit průvodci jakékoli poranění, nevolnost či potřebu opuštění výpravy.

Prohlídka okruhu „Po stopách Nagela“ dolním patrem jeskyní je prováděna speleologickým způsobem, vede neosvětlenými, minimálně upravenými a kluzkými prostorami s použitím žebříku, při dodržení následujících podmínek:

 • návštěvníci musí být povinně vybaveni přilbou s upevněným svítidlem, pevnou obuví s  profilovanou podrážkou (doporučují se holínky) a rukavicemi;
 • na celé prohlídkové trase, zvláště na schodištích, na žebříku, v prostorách se zúženým nebo sníženým profilem, v řečišti a na kluzkých úsecích je nutno dbát zvýšené opatrnosti a řídit se upozorněními průvodců;
 • prohlídku mohou absolvovat pouze osoby starší 10-ti let, mladiství od 10 do 18 let pouze s doprovodem dospělé osoby;
 • průvodce má právo neumožnit prohlídku osobám, které jsou zjevně nezpůsobilé zážitkovou trasu  bez komplikaci  absolvovat (hendikep, těhotenství, aktuální zdravotní stav, atd.).

Doporučení:

 • Prohlídku jeskyní nedoporučujeme osobám obtížně zdolávajícím schody;
 • Teplota vzduchu v jeskyních se pohybuje kolem 8o C, doporučujeme přiměřené oblečení;
 • S ohledem na délku trasy a nerušený průběh prohlídky nedoporučujeme vstup dětem do tří let.

5. Ochrana přírody a ochrana zařízení jeskyně

Jeskyně jsou součástí přírodní rezervace "Sloupsko-šošůvské jeskyně“ v chráněné krajinné oblasti "Moravský kras" podle zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Návštěvníci jsou povinni na povrchu i v podzemí respektovat přísné ochranné podmínky, nepoškozovat přírodní jevy a pohybovat se jen po veřejně přístupných komunikacích. Porušení ochrany či poškození zvlášť chráněných částí přírody podléhá přestupkovému řízení či trestnímu stíhání. 

Zejména je zakázáno:

 • dotýkat se, či jakýmkoli způsobem poškozovat výzdobu a stěny jeskyní;
 • sbírat a odnášet jakýkoliv přírodní materiál (např. kameny, kosti aj.);
 • kouřit, jíst, pít, odhazovat odpadky nebo jiným způsobem znečišťovat jeskynní prostory;
 • vstupovat mimo chodníky prohlídkové trasy či vzdalovat se od skupiny vedené průvodcem;
 • nosit do jeskyní objemná zavazadla, sportovní náčiní, deštníky, turistické a selfie hole, apod., či vozit dětské kočárky (na požádání budou uschovány v pokladně);
 • rušit netopýry;
 • vodit či vnášet do jeskyní zvířata (správa jeskyní nezajišťuje hlídání psů, za zajištění psa a škody jím způsobené zodpovídá jeho majitel);
 • dotýkat se elektrických, zabezpečovacích a jiných technických zařízení.

6. Mimořádné akce v jeskyních

V případě konání kulturních, společenských aj. mimořádných akcí v jeskyních je provoz jeskyní řízen dispečerem provozu operativně s ohledem na poslání a zajištění akce. Totéž platí i pro vozíčkáře při návštěvě bezbariérové trasy.

 • Účastníci akce jsou povinni řídit se pokyny dispečera a určených pracovníků správy jeskyní. Jsou povinni nevzdalovat se od skupiny či z určené prostory, případnou potřebu opuštění skupiny oznámit pracovníkovi správy jeskyně.
 • Pro konání mimořádných akcí platí také příslušná ustanovení odstavců 2 až 5.

7. Závěrečná ustanovení

 • Při nedodržení návštěvního řádu bude prohlídka jeskyní předčasně ukončena bez náhrady vstupného.
 • Při závažném porušení návštěvního řádu, zejména při jakémkoli poškození výzdoby, bude proti pachateli zahájeno přestupkové řízení nebo trestní stíhání.
 • Přání, pochvaly, připomínky a stížnosti lze uplatnit písemně v „Knize přání a stížností“, kterou na požádání předloží dispečer provozu v pokladně nebo na www.jeskynecr.cz.


1. prosince 2016
 ..................................................................................................................................................................
  RNDr. Jaroslav Hromas                                   Jiří Hebelka                                          Miluše Hasoňová
  ředitel SJ ČR, závodní                           vedoucí SJMK                             vedoucí  SŠJ

 
Copyright © Správa jeskyní ČR | napište nám | mapa stránek | design by virushka | created by ONESOFT s.r.o.