další instituce resortu ŽP  
Správa jeskyní ČR CZ PL EN RU DE
Zbrašovské aragonitové jeskyně
Spustit virtuln prohldku

1. Otevírací doba

 • Jeskyně jsou přístupny veřejnosti dle schválené otevírací doby.
 • Časy vstupů jednotlivých výprav do podzemí určuje dispečer provozu podle množství návštěvníků, jazyka, ve kterém je podáván výklad a provozních možností správy ZAJ. Informace o časech vstupu podává dispečer provozu v pokladně.
 • Prohlídka jeskyní trvá 50-60 minut.
 • Mimořádnou prohlídku jeskyní mimo otevírací dobu v případě, že to provozní podmínky dovolí, lze provést po předchozí dohodě se správou jeskyně. Skupinu musí tvořit minimálně 10 platících osob se 100 % příplatkem na každou osobu.
 • Vyžadují-li to bezpečnostní nebo jiné vážné důvody, mohou být jeskyně zčásti nebo zcela uzavřeny. Uzavření jeskyní na delší dobu se veřejnosti oznamuje vývěskou na objektu, na internetových stránkách www.caves.cz a v médiích.

2. Organizování vstupů do jeskyní

 • Počet návštěvníků v jedné skupině je minimálně 5 a maximálně 40 osob.
 • Minimální intervaly mezi výpravami činí 15 minut.
 • Při nižším počtu zájemců o prohlídku se čekací doba může pohybovat až do 60 minut.
 • Hromadné výpravy, které mají předem rezervován čas vstupu, mají přednost před ostatními návštěvníky. Neohlásí-li se objednaná výprava nejpozději 10 minut před sjednanou dobou u pokladny, ztrácí právo na přednostní prohlídku jeskyní.
 • Za prohlídku jeskyní se platí vstupné předem, výše vstupného a rozsah slev je určen přiloženým aktuálním ceníkem.
 • Po zakoupení vstupenek se návštěvníci shromáždí ve stanovenou dobu na terase provozní budovy. Na zahájení prohlídky budou upozorněni průvodcem.
 • Organizované skupiny musí být do jeskyní doprovázeny též svými vedoucími.
 • Nemá-li správa jeskyní pro zahraniční skupiny k dispozici průvodce se znalostí příslušného jazyka, je vedoucí skupiny povinen poučit ji o povinnostech plynoucích z návštěvního řádu.
 • Pro použití vlastního fotoaparátu nebo videokamery v jeskyních (vč. mobilních telefonů) je nutno zakoupit v pokladně povolení současně se vstupenkou, jinak je fotografování a filmování zakázáno. Fotografie, filmy či videozáznamy takto získané v jeskyních nesmí být použity ke komerčním účelům bez souhlasu Správy jeskyní ČR.
 • Návštěvníci, kteří mají zakoupeno povolení k fotografování nebo filmování, se během prohlídky nesmějí vzdalovat od výpravy, zdržovat prohlídku a omezovat ostatní návštěvníky. Při fotografování a filmování není dovoleno používat stativy a selfie tyče.

3. Prohlídka jeskyní – doporučení

 • Trasa měří 375 metrů a nachází se na ní 126 schodů.
 • Prohlídku jeskyní nedoporučujeme osobám obtížně zdolávajícím schody.
 • Teplota vzduchu v jeskyních se pohybuje kolem 14 °C, doporučujeme přiměřené oblečení.
 • S ohledem na délku trasy a nerušený průběh prohlídky nedoporučujeme vstup dětem do tří let.

4. Zákaz vstupu do jeskyní

Do jeskyní je zakázáno vstupovat:

 • individuálně bez doprovodu průvodce,
 • osobám pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,
 • dětem do 10-ti let bez doprovodu dospělé osoby.

 5. Povinnosti návštěvníků

 • Návštěvníci jsou po celou dobu prohlídky povinni:
 • dbát pokynů průvodce a nerušit jeho výklad,
 • dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v jeskyních, při chůzi se přidržovat zábradlí,
 • nevstupovat do prostor označených výstražnými tabulemi „Zamořeno plynem“,
 • při jakékoli nepředvídané události zůstat na místě, zachovat klid a řídit se pokyny průvodce,
 • neprodleně hlásit průvodci jakékoli poranění, nevolnost či opuštění výpravy.

6. Ochrana přírody a ochrana zařízení jeskyně

Jeskyně jsou ve smyslu zák. č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny součástí zvláště chráněného území, a to „Národní přírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskyně“. Návštěvníci jsou povinni na povrchu i v podzemí respektovat její ochranné podmínky, nepoškozovat přírodní jevy a pohybovat se jen po veřejně přístupných komunikacích. Porušení podmínek ochrany či poškození zvlášť chráněných částí přírody podléhá přestupkovému řízení či trestnímu stíhání. Zejména je zakázáno:

 • dotýkat se či jakýmkoli způsobem poškozovat výzdobu a stěny jeskyní,
 • kouřit, jíst, pít, odhazovat odpadky nebo jiným způsobem znečišťovat jeskynní prostory,
 • vstupovat mimo chodníky prohlídkové trasy či vzdalovat se od skupiny vedené průvodcem,
 • nosit do jeskyní objemná zavazadla, sportovní náčiní, turistické hole, deštníky apod., či vozit dětské kočárky; na požádání budou uschovány v pokladně,
 • rušit netopýry, vodit či vnášet do jeskyní psy či jiná zvířata. Správa jeskyně nezajišťuje hlídání psů. Za zajištění psa a škody jím způsobené zodpovídá jeho majitel;
 • dotýkat se elektrického či zabezpečovacího zařízení.

7. Mimořádné akce v jeskyních (koncerty, vernisáže, kulturní vystoupení ap.)

 • V případě konání kulturní akce v jeskyních je provoz jeskyně řízen operativně s ohledem na její průběh.
 • Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny příslušného pracovníka správy jeskyně.
 • V průběhu akce jsou návštěvníci povinni nevzdalovat se od skupiny z určené prostory a opuštění skupiny hlásit příslušnému pracovníkovi správy ZAJ.
 • Pro konání kulturních akcí v jeskyních platí také příslušná ustanovení odstavců 2 až 6.

8. Závěrečná ustanovení

 • Při nedodržení návštěvního řádu bude prohlídka jeskyně předčasně ukončena bez náhrady vstupného.
 • Při závažném porušení návštěvního řádu, zejména při jakémkoli poškození výzdoby, bude proti pachateli zahájeno přestupkové řízení nebo trestní stíhání.
 • Přání, pochvaly, připomínky a stížnosti lze uplatnit písemně v „Knize přání a stížností“, kterou na požádání předloží dispečer provozu v pokladně, případně v Návštěvní knize na webových stránkách www.caves.cz.

                

RNDr. Jaroslav Hromas, v.r.     Barbora Šimečková, v.r. 
ředitel SJ ČR, závodní   vedoucí správy ZAJ

 V Průhonicích dne 12. ledna 2017

 
Copyright © Správa jeskyní ČR | napište nám | mapa stránek | design by virushka | created by ONESOFT s.r.o.