další instituce resortu ŽP  
Správa jeskyní ČR CZ PL EN RU DE
Array

V Praze dne 13. října 2010, Č. j.: 2986/M/10, 56006/ENV/10

Opatření č. 6/10

Ministerstva životního prostředí
o vydání úplného znění zřizovací listiny státní příspěvkové organizace Správa jeskyní České republiky
Ministerstvo životního prostředí ve funkci zřizovatele, v souladu s ustanoveními zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,
v y d á v á
s účinností od 13. října 2010 úplné znění zřizovací listiny státní příspěvkové organizace Správa jeskyní České republiky ve znění opatření č. 1/06, 2/06, 1/07, 5/10. Úplné znění zní takto:
„Ministerstvo životního prostředí ve funkci zřizovatele, na základě oprávnění daného § 79 odstavce 3 písmeno w) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
zřizuje
s účinností od 1. dubna 2006 organizaci, jejíž název, sídlo, právní formu, účel, hlavní činnost a další náležitosti určuje tato zřizovací listina takto:
1.             Název:   Správa jeskyní České republiky
2.             Sídlo:     Průhonice, Květnové náměstí 3, PSČ 252 43
3.             Právní forma:      státní příspěvková organizace
4.             Účel Správy jeskyní České republiky je zajišťování ochrany, péče a provozu zpřístupněných jeskyní České republiky a s nimi bezprostředně souvisejících podzemních prostor a zpřístupňování, ochrana a péče o podzemní prostory, pokud v nich budou prováděny činnosti na základě rozhodnutí místně a věcně příslušného orgánu ochrany přírody nebo budou využívány k účelům podléhajícím dozoru státní báňské správy (dále jen „zpřístupněné jeskyně“);
5.             Hlavní činností Správy jeskyní České republiky je:
5.1         ochrana, zajišťování provozu a péče o zpřístupněné jeskyně podle seznamu uvedeného v příloze tohoto opatření;
5.2         zajišťování průvodcovských služeb výhradně vlastními zaměstnanci ve zpřístupněných jeskyních;
5.3         zajišťování bezpečnosti ve zpřístupněných jeskyních včetně bezpečnosti práce a bezpečnosti návštěvníků;
5.4         provozování vodní dopravy[1] na řece Punkvě;
5.5         zajišťování a provádění průzkumu, výzkumu, monitoringu a dokumentace zpřístupněných jeskyní;
5.6         provádění průzkumu, výzkumu, monitoringu a dokumentace ostatních jeskyní;
5.7         zajišťování a realizace opatření podle schválených plánů péče ve zpřístupněných jeskyních, v přilehlých areálech a na základě požadavků orgánů ochrany přírody i v ostatních jeskyních;
5.8         spolupráce s orgány a organizacemi ochrany přírody, koordinace odborné činnosti a výměny zkušeností při ochraně, výzkumu a péči o jeskyně a při provozu zpřístupněných jeskyní; účast a působení v profesních sdruženích, včetně mezinárodních;
5.9         správa ostatních jeskyní a s nimi souvisejících objektů, podzemních prostor a geologických objektů, významných z hlediska vědy, ochrany přírody nebo osvěty, na základě předchozího souhlasu zřizovatele; zajišťování a provádění péče o ně.[2]
6.             Jiná činnost související s provozem zpřístupněných jeskyní je:
6.1             provozování informačních, prezentačních a výchovných středisek a zařízení souvisejících s hlavní činností a ochranou přírody;
6.2             poskytování služeb veřejnostisouvisejících s hlavní činností,včetně poskytování tématických průvodcovských služeb a dalších prací a služeb v souladu s požadavky orgánů ochrany přírody;
6.3             organizování odborných konferencí, sympozií, seminářů, dalších kulturních a vzdělávacích programů vztahujících se k hlavní činnosti a k ochraně přírody;
6.4             zajišťování pořádkové a informační služby v souvislosti s hlavní činností,
6.5             placená reklamní činnost související s hlavní činností;
6.6             výroba, prodej, vydávání a veřejné šíření publikací, tiskovin, audio a videonahrávek a jiných medií a upomínkových a podobných předmětů souvisejících s hlavní činností, příprava a prodej občerstvení;
6.7             pronájem dočasně nevyužívaných nemovitostí pokud to není v rozporu s hlavní činností;
6.8             poskytování zařízení a vybavení zpřístupněných jeskyní pro konání kulturních a vzdělávacích akcí, pokud to není v rozporu s hlavní činností.
7.             Správa jeskyní České republiky je zřízena na dobu neurčitou.
8.             Funkci zřizovatele Správy jeskyní České republiky vykonává Ministerstvo životního prostředí, identifikační číslo 00 16 48 01.
9.             Ministerstvo životního prostředí si vyhrazuje schvalování:
9.1             smluv:
9.1.1             o úplatném nabytí nemovité věci, bytu nebo nebytového prostoru státem,
9.1.2             o převodu vlastnictví movitých věcí v hodnotě 50 000 Kč a výše, které nepodléhají schválení podle ustanovení § 22 odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, pokud nejde o postup podle ustanovení § 15 odst. 2 tohoto zákona,
9.1.3             o přenechání pronajaté věci nájemcem do podnájmu podle § 27 odst. 5 zákona č. 219/2000 Sb.,
9.2             právních úkonů podle ustanovení § 34 a § 35 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. u pohledávek, které nevyžadují schválení podle § 36 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb..
10.        Opatření uvedená v bodu 9. nabývají účinnosti po vyhlášení v Ústředním věstníku České republiky.
11.        Funkční označení vedoucího Správy jeskyní České republiky je ředitel. Ředitele jmenuje do funkce a odvolává z funkce ministr životního prostředí. Právní úkony Správy jeskyní České republiky ve všech věcech činí ředitel jako statutární orgán nebo jím pověřený náměstek jako jeho statutární zástupce. Za Správu jeskyní České republiky mohou činit právní úkony i jiní její zaměstnanci, pokud je to stanoveno ve vnitřních předpisech Správy jeskyní České republiky nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé.
12.        Vnitřní organizační strukturu Správy jeskyní České republiky a působnost vnitřních organizačních útvarů stanoví organizační řád, který vydává ředitel organizace po předchozím projednání s Ministerstvem životního prostředí.“
  
Mgr. Pavel Drobil
 
ministr


[1] Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění.
[2] § 10 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.

 Příloha k č. j. 1395/M/06:

Seznam a lokalizace veřejnosti zpřístupněných jeskyní

č.
název
katastrální území (kód k. ú.)
1.
Bozkovské dolomitové jeskyně
Bozkov (608742)
2.
Chýnovská jeskyně
Dolní Hořice (629103)
3.
Javoříčské jeskyně
Březina (688665)
4.
Jeskyně Balcarka
Ostrov u Macochy (716065)
5.
Jeskyně Na Pomezí
Vápenná (776904)
6.
Jeskyně Na Špičáku
Supíkovice (759571)
7.
Jeskyně Na Turoldu
Mikulov na Moravě (694193)
8.
Jeskyně Výpustek
Březina u Křtin (614092)
9.
Kateřinská jeskyně
Suchdol v Moravském krasu (777251)
10.
Koněpruské jeskyně
Koněprusy (669032)
11.
Mladečské jeskyně
Mladeč (696854)
12.
Punkevní jeskyně
Suchdol v Moravském krasu (777251) a Vilémovice u Macochy (782033)
13.
Sloupsko-šošůvské jeskyně
Sloup v Moravském krasu (750662) a Šošůvka (762938)
14.
Zbrašovské aragonitové jeskyně
Teplice nad Bečvou (766283)

 
  
[1] Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění.
[2] § 10 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.

Ke stažení:

Starší znění zřizovací listiny:

 


 

 
 

 

 
Copyright © Správa jeskyní ČR | napište nám | mapa stránek | design by virushka | created by ONESOFT s.r.o.