další instituce resortu ŽP  
Cave Administration of the Czech Republic CZ PL EN RU DE
Array

KARSTOLOGICAL DIVISION OF THE CZECH REPUBLIC

The territory of the Czech republic was divided into 3 principal karst and pseudokarst units. They are subdivided into smaller areas and groups. The evidence numbers of all registered karst and pseudokarst forms are derived from numbers of principal and smaller units (BOSÁK P., BÍLKOVÁ D., STÁRKA L., 1994)

The karstological division and its terminology is based in the regional geological division of the Czech Republic (CHLUPÁÈ I., ŠTORCH P. et. Al., 1992 and ÈTYROKÝ P., and STRÁNÍK Z. et.al. 1994). The boundaries of units were corrected, if necessary, according to geomorphological division (CZUDEK T., 1976 and DEMEK J. et. Al., 1987) and hydrological division of the Czech Republic (VLÈEK V. et al., 1984).

The whole system freely follows already utilised karstological division and represents the special division used only in the branch.

The karstological division covers completely the whole territory of the Czech Republic, i.e. also areas without karst, because the pseudokarst forms are not regionally limited. Owing to the variability of the geological structure and potential occurrence of carbonate outcrops and karst forms cannot be excluded in a major number of geological units, the division is much more broader than the present extent of known karst areas. By this way, the space in system was produced also for the evidence of other, recently unknown karst forms.

This register and map results from the karstological division, although not using evidence numbers of individual caves. Boundaries of systems, complexes and units are expressed in the map with number indexes. Areas and groups are not drawn. The division in this level differs for karst and pseudokarst. Karst areas and groups are expressed in utilised or artificial names of known areas (e.g. Moravian Karst - Pustý žleb). Pseudokarst areas and groups are named according to valid names of orographic complexes and subcomplexes (DEMEK J. et al., 1987 and CZUDEK T. et. al., 1976). Areas and groups are listed only in the register, if caves or other known karst forms have been evidenced in them.

Utilised abbreviations: D = length [m], H = depth [m], Dn = height difference [m], V = height [m], Š = with [m], NP = national park, CHKO =landscape protected area, (CHKO MK = Landscape Protected Area of the Moravian Karst; CHKO CK = Landscape Protected Area of the Bohemian Karst), NPR = national natural reservation, PR = natural reservation, NPP = national natural monument, PP = natural monument, Pr.park = natural park, j. (jeskyne) = cave, p. (propast) = shaft.


System
Complex
Unit


100 ČESKOMORAVSKÁ KRASOVÁ A PSEUDOKRASOVÁ ÚZEMÍ
110 Krasová a pseudokrasová území západních a středních Čech
111 Krasová a pseudokrasová území tepelské jednotky
112 Krasová a pseudokrasová území barrandienské jednotky
120 Krasová a pseudokrasová území moldanubika a středočeského plutonu
121 Krasová a pseudokrasová území středočeského plutonu s ostrovní zónou a permu blanické brázdy
122 Krasová a pseudokrasová území Šumavy, pošumaví a jihočeských pánví
123 Krasová a pseudokrasová území českomoravské jednotky
124 Krasová a pseudokrasová území Českého lesa
130 Krasová a pseudokrasová území Krušných hor
140 Krasová a pseudokrasová území podkrušnohoří
141 Krasová a pseudokrasová území zhruba rozsahu severočeských hnědouhelných pánví s křídou a vulkanity
142 Krasová a pseudokrasová území Doupovských vrchů
143 Krasová a pseudokrasová území Sokolovské pánve
144 Krasová a pseudokrasová území Chebské pánve
150 Krasová a pseudokrasová území české křídy
151 Krasová a pseudokrasová území české křídové pánve
152 Krasová a pseudokrasová území poorlického permu a poorlické křídy
160 Krasová a pseudokrasová území Sudet
161 Krasová a pseudokrasová území Šluknovského výběžku
162 Krasová a pseudokrasová území Západních Sudet
163 Krasová a pseudokrasová území Východních Sudet
164 Krasová a pseudokrasová území křídy vnitrosudetské deprese
165 Krasová a pseudokrasová území křídy kladského prolomu
200 MORAVSKOSLEZSKÁ KRASOVÁ A PSEUDOKRASOVÁ ÚZEMÍ
210 Krasová a pseudokrasová území severního bloku
211 Krasová a pseudokrasová území Nízkého Jeseníku
212 Krasová a pseudokrasová území kry Maleníku
213 Krasová a pseudokrasová území osoblažska
214 Krasová a pseudokrasová území hlučínska
220 Krasová a pseudokrasová území středního bloku - Hornomoravský úval a okolí
230 Krasová a pseudokrasová území jižního bloku - Drahany a Moravský kras
240 Krasová a pseudokrasová území Dyjské klenby
300 Krasová a pseudokrasová území Západních Karpat a předhlubní
310 Krasová a pseudokrasová území karpatské předhlubně
311 Krasová a pseudokrasová území severní části karpatské předhlubně
312 Krasová a pseudokrasová území střední části karpatské předhlubně
313 Krasová a pseudokrasová území jižní části karpatské předhlubně
320 Krasová a pseudokrasová území Vnějších Západních Karpat
321 Krasová a pseudokrasová území flyšového pásma Vnějších Západních Karpat
322 Krasová a pseudokrasová území Pavlovských vrchů
330 Krasová a pseudokrasová území Vídeňské pánve a jejích výběžků

Stratographics position

Stratografická pozice 

 

Citované prameny :

Bosák P., Bílková D., Stárka L. (1994) : Karsologické členění České republiky. Česká speleologická společnost, Český ústav ochrany přírody: 1-81. Praha.
Czudek T., red. (1976): Regionální členění relié-fu ČSR. - Geografický ústav ČSAV. Brno.
Čtyroký P., Stráník Z. (red. 1994): Regionálně geologické členění Západních Karpat na Moravě a ve Slezsku. Časopis pro mineralogii a geologii.
Demek J. a kol. (1987) : Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a Nížiny. - Academia. Praha.
Chlupáč I., Štorch P., red. (1992): Regionálně geologické členění Českého masívu naúzemí České republiky. Zpráva pracovní skupiny pro regionální geologickou klasifikaci Českého masívu při Československé stratigrafické komisi. Časopis pro mineralogii a geologii, 37, 4: 257 - 275. Praha.
Kunský J. (1957) : Thermomineral karst and caves of Zbrašov, northern Moravia. Sbor. Čs. Spol. zeměpis., 62, 4 : 306-351. 
Panoš V. (1964) : Der Urkarst in Ostflugel der Böhmischen Masse. Z. Geomorphol., N.F. 8(2): 105-162.
Vlček V. a kol. (1984) : Vodní toky a nádrže. Academia. Praha.

 
Copyright © Cave Administration of the Czech Republic | write us | site map | design by virushka | created by ONESOFT s.r.o.